PERMITTERING pga Koronaviruset

Nedenfor følger et notat fra Skivik & Co Advokater om fremgangsmåten ved eventuelle permitteringer for å bistå medlemmene i Sørlandsparken Næringsforening i den utfordrende situasjonen vi nå står oppe i.

Vær oppmerksom på at permittering for tiden er et område hvor det forekommer stadige regelendringer. Det nedenstående er oppdatert per 19.03.2020 kl. 1200.

For å gjennomføre permittering må det foreligge saklig grunn som gjør permittering nødvendig. Behovet for permittering må være midlertidig og begrunnet i virksomhetens forhold. Sentralt for vurderingen er hvilke konsekvenser koronaviruset får for bedriften.

Generell smittefrykt er ikke permitteringsgrunn. Også utvelgelsen av ansatte som permitteres må være saklig begrunnet. Alle vurderinger som gjøres bør dokumenteres skriftlig.
Dersom bedriften har behov for å permittere en eller flere ansatte, helt eller delvis, kan nedenstående fremgangsmåte følges. Merk at dersom virksomheten er bundet av tariffavtale, kan andre vilkår og beregningsmetoder følge av denne.

Mandat
Sørg for at du har tilstrekkelig mandat fra selskapet til å gjennomføre permitteringer. Det kan være nødvendig å innhente mandat fra selskapets styre. Dette gjøres ved styrevedtak.

Foreta drøftelser
Mange tariffavtaler pålegger arbeidsgiver å konferere med de ansattes tillitsvalgte før det gis varsel om permittering, blant annet Hovedavtalen mellom LO og NHO. Drøftelsene skal ha et slikt innhold at de tillitsvalgte har mulighet og anledning til å uttale seg om vilkårene for permittering er til stede og si sin mening om hensiktsmessigheten av permitteringen. Videre bør det drøftes hvordan permittering skal gjennomføres. Dersom de ansatte ikke har tillitsvalgt bør en velges, alternativt bør verneombud, HMSansvarlig eller annen egnet representant for de ansatte forespørres om å delta i drøftinger. Skriv protokoll fra drøftingene, og dokumenter at tillitsvalgte er enig i selskapets vurderinger (dersom det er tilfellet).

Også for arbeidsgivere som ikke er bundet av tariffavtale, kan det etter arbeidsmiljøloven kapittel 8 foreligge en plikt til å informere og drøfte permitteringen med arbeidstakernes tillitsvalgte før den besluttes. Reglene gjelder for virksomhet som jevnlig sysselsetter minst 50 arbeidstakere.
Selv om bedriften har færre enn 50 ansatte, bør arbeidsgivere etter vårt syn vurdere å drøfte en permittering med de tillitsvalgte eller andre representanter for de ansatte. Hvis det ikke er mulig, bør de ansatte informeres direkte før permitteringsvarsel sendes ut, for eksempel i et allmøte (et slikt møte vil antakeligvis nå ville måtte gjennomføres per videokonferanse).

Foreta en utvelgelse av ansatte
Ved utvelgelse av ansatte bør man sette opp objektive utvelgelseskriterier, eksempelvis kompetanse til å utføre gjenværende arbeidsoppgaver i bedriften, ansiennitet, tungtveiende sosiale forhold etc. Kriteriene bør drøftes med tillitsvalgt. Dersom virksomheten er bundet av tariffavtale må man være oppmerksom på at ansiennitetsprinsippet normalt står sentralt, men kan fravikes ved saklig grunn. Det er ikke krav til drøftingsmøter med de ansatte, men det kan være ryddig å gjennomføre for å sørge for at beslutning om permittering treffes basert på riktige opplysninger om den enkelte.

Send ut skriftlig permitteringsvarsel
Varsel om permittering må gis skriftlig til den enkelte arbeidstaker. Varselet bør overleveres personlig mot kvittering eller sendes per e-post til den ansatte. Varselet skal inneholde informasjon om permitteringens årsak, varslingsdato, dato for iverksettelse og permitteringens lengde, hvem som blir permittert, og om det er hel eller delvis permittering. I tillegg ber NAV om å oppgi i varselet om det er enighet mellom partene på arbeidsplassen om permitteringen, den permittertes stillingsstørrelse og når den permitterte ble ansatt i bedriften.

Normalt skal varsel gis 14 dager før permittering iverksettes (varslingsperioden). Ved uforutsette hendelser kan varsel gis kun to dager før permitteringen iverksettes. Behovet for todagersvarsel må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle, men det er vår erfaring at de aller fleste arbeidsgivere benytter todagersvarselet nå. Drøft likevel behovet med tillitsvalgte eller andre egnede ansattrepresentanter, og ta det inn i protokollen (inntatt i bilag 1 og 3). Arbeidsgiver betaler lønn i varslingsperioden, og den ansatte har arbeidsplikt.

Bekreftelse til NAV
Ved permittering av minst 10 ansatte skal NAV varsles om dette via eget skjema som er tilgjengelig på NAV sine nettsider: https://www.nav.no/soknader/ nb/bedrift/permitteringeroppsigelser-og-konkurs/ masseoppsigelser.

Arbeidsgivers lønnsplikt. Beregning av permitteringslønn
Etter utløpet av varslingsfristen er arbeidsgiver per 17.03.2020 forpliktet til å dekke lønn de 15 påfølgende arbeidsdagene (arbeidsgiverperioden). Imidlertid er det enighet i Stortinget om å redusere arbeidsgiverperioden til to arbeidsdager, og at staten betaler den ansattes lønn de resterende 18 arbeidsdagene. Den ansatte skal dermed motta lønn i tilsammen 20 dager. Disse endringene er p.t. ikke vedtatt, og forventes å bli vedtatt på torsdag 19.03.2020. Frem til endringene er vedtatt, er arbeidsgiverperioden fortsatt 15 dager. Det er foreslått at endringene trer i kraft så raskt som praktisk mulig. Endringene vil gjelde alle nye permitteringer, inkludert allerede iverksatte permitteringer. Arbeidsgivere som har utbetalt permitteringslønn i minst to dager ved ikrafttredelsen, slipper dermed ytterligere lønnspliktdager. Beregningsgrunnlaget for permitteringslønn er det samme som beregningsgrunnlaget for sykepenger. Ved hel permittering skal utbetalingen per arbeidsdag utgjøre den gjennomsnittlige lønnen for en arbeidsdag. Dette gjelder uansett hvor mange arbeidstimer arbeidstakeren skulle hatt den enkelte dag. Utbetalingen ved hel permittering skal utgjøre en gjennomsnittlig ukelønn per uke. Dette gjelder uansett hvor mange arbeidsdager arbeidstakeren skulle hatt den enkelte uke. Ved delvis permittering skal utbetalingen være en prosentvis andel av en gjennomsnittlig ukelønn per uke. Den prosentvise andel av lønnen skal tilsvare den prosentvise reduksjon av arbeidstiden den enkelte uke. Ved permittering som omfatter del av en uke, reduseres beløpet tilsvarende.

Permitteringens lengde
Permittering skal være et midlertidig tiltak, i forbindelse med en forbigående situasjon. NAV dekker p.t. permitteringslønn i maksimalt 26 uker etter utløpet av arbeidsgiverperioden.

Dokumenter
Jeg vedlegger noen maler som kan brukes (tilpasses).  Trykk på linkene for å laste ned.

1. Styreprotokoll
2. Innkalling til drøftelsessamtaler
3. Referat fra drøftelsessamtale
4. Permitteringsvarsel